22 Aug

【NASA每日一图】甘姆星云(Gum Nebula)

图片说明:甘姆星云,版权:Axel Mellinger

图片说明:甘姆星云,版权:Axel Mellinger

点击阅读全文...

19 Aug

【NASA每日一图】IC 1396 星云

图片说明:IC 1396星云,版权:Thomas W. Earle

图片说明:IC 1396星云,版权:Thomas W. Earle

点击阅读全文...

2 Aug

【NASA每日一图】NGC 6559 的恒星,尘埃和星云

说明:

图片显示的是在NGC 6559中恒星,尘埃和星云。

点击阅读全文...